Tietosuojaseloste Mekalasi Oy

Tämä on Mekalasi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.9.2018. Viimeisin muutos 21.12.2022

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Mekalasi Oy
Y-tunnus: 0111498-2
Takomotie 1–3, 00380 Helsinki
puh: 09 3417 2800
sähköposti: mekalasi@mekalasi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
Johanna Pekkanen
puh: 040 619 4557
sähköposti: johanna.pekkanen@mekalasi.fi
Rekisterin ylläpitäjä
Tommi Tervakangas
040 544 7450

Rekisterin nimi:
Mekalasi Oy:n yritysasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Mekalasi Oy:n yritysasiakasrekisteriin tallennetaan Mekalasi Oy:n yritysasiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden tietoja.

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen. Tietoja voidaan käyttää yritykseltä yritykselle markkinointitarkoituksessa. Tietoja käytetään myös Mekalasi Oy:n liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen. Tietojen käsittelyperusteena on olemassa oleva asiakas- tai toimittajasuhde.

Rekisterin tietosisältö:
Mekalasi Oy:n keräämiä henkilötietoja ovat yritysasiakkaiden ja -yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostotapahtumatiedot eri kanavissa tai tilatut tuotteet, laskutukseen tarvittavat tiedot ja muut palvelun hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä Mekalasi Oy:lle lähetetyistä tilauksilta, sähköposti- ja muista viesteistä, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa yritysten yhteyshenkilöt luovuttavat tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Mekalasi Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mikäli tämän selosteen ehdoista muuta johdu. Mekalasi Oy:llä on oikeus luovuttaa henkilötietojen palvelun tuottamiseksi osallistuvalle Mekalasi Oy:n yhteistyötaholle.

Mekalasi Oy:llä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain tai säädöksen noudattamiseksi tai muun laillisen pyynnön johdosta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Mekalasi Oy ei siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot säilytetään Mekalasi Oy:n asiakashallintajärjestelmässä ja verkkokaupassa asianmukaisesti suojattuna ja varmennettuna. Mekalasi Oy:n tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessit on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta.

Rekisteröidyn oikeudet:
Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa kuten yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa voi ottaa yhteyttä Mekalasi Oy:n asiakaspalveluun. Lisäksi rekisteröidyt voivat tarkastella ja muuttaa tietojaan verkkokaupassa henkilökohtaisia tunnuksiaan käyttäen.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
– Tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu rekisteriin.
– Pyytää rekisteriin tallennettujen omien tietojen korjaamista.
– Pyytää yksilöivien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle hänen vaihtaessa työpaikkaa.
– Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön tai vaihtoehtoisesti toimittaa pyynnöt kirjallisena Mekalasi Oy:n osoitteeseen.

Henkilötietojen säilytys:
Mekalasi Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämänä tai lain nojalla sallittu.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Ymmärrän, että verkkokaupassa olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja
sitoudun olemaan kertomatta niitä oman organisaationi ulkopuolelle.
Organisaation sisällä niitä käsitellään vähintään yhtä huolellisesti
kuin organisaation omaa luottamuksellista
tietoa.

Kysely

Vastaamalla kyselyyn osallistut Leguano-paljasjalkakenkien arvontaa.